A Smidt Múzeumért Alapítvány, mint a Smidt Hírlevél (www.smidhirlevel.hu) internetes hírportál működtetője az alábbiakban tájékoztatja a portál olvasóit a személyes adatok kezeléséről, az adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az weboldal látogatóinak ezzel kapcsolatos jogairól és jogaik érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Smidt Hírlevél (www.smidthirlevel.hu) internetes hírportált üzemeltető Smidt Múzeumért Alapítvány (9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 2.).

2. A kezelt adatok köre

A weboldal látogatása során automatikusan rögzítésre kerül látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa, mely adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezek az adatok nem kerülnek összekapcsolásra személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami a portál elhagyásakor automatikusan törlődik. A portál használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás esetén az olvasó maga regisztrálja nevét, illetve e-mail címét, melyre a Smidt Hírlevél (www.smidthirlevel.hu) adott időközönként hírlevelet küld.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a portál szolgáltatásait igénybevevő felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény-kutatást szolgálja. A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A Smidt Hírlevél (www.smidthirlevel.hu) a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi azonosítására.

4. Az adatkezelés időtartama
A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A Smidt Hírlevél Plusz (www.smidthirlevel.hu) nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodnia.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. A Smidt Hírlevél (www.smidthirlevel.hu) látogatottságának mérését a Google Analytics szolgáltatás segítségével (www.google.com/analytics) végzi. A Google Analytics nem fér hozzá személyes adatokhoz, a szolgáltatás adatvédelmi elveiről bővebb információ awww.google.com/analytics/terms/hu weboldalon található. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A felhasználónak jogában áll megadott adatait bármikor módosítani. A Smidt Hírlevél hírlevél-szolgáltatásának módosítása esetén a szolgáltatásról le kell iratkozni, majd az új, aktuális e-mail címmel ismét feliratkozni. A felhasználók e-mail címe nem publikus, harmadik személy számára nem hozzáférhető.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai
A 2. pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén vagy e-mail címén kérhető.
A felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését ezen a címen kérheti.
A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor. A honlap nem rendeltetésszerű használata tilos. A felhasználó a honlap rendes használatának lépéseit, ill. a honlap biztonsági rendszerét nem kerülheti meg, továbbá a honlap működésének veszélyeztetésére, zavarására semmilyen egyéb módon nem jogosult. A szándékos károkozókat jogi úton vonjuk felelősségre.

A hozzászólásokban leírt vélemény személyes adatnak minősül, a hozzászóló politikai, vallási véleményére, világnézetére, származására vonatkozó következtetésekre adhat okot. Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a felhasználó felhatalmazást ad, hogy általa közzétett személyes adatait mások kezeljék. Az adatok további kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (7) bekezdésében meghatározott vélelem, mely szerint a közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatal céljából általa nyújtott adatokat illetően a hozzászóló hozzájárul adatai kezeléséhez. A weboldal (www.smidthirlevel.hu) a beküldött anyagokat, oldalon szerepeltetni kívánt híreket, információkat, hozzászólásokat nyilvános közszereplésnek tekinti, így a közzétett hozzászólások korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetők lehetnek, a hozzászólásokat sem a hozzászóló, sem a felhasználó kérésére nem köteles törölni. A hírlevél lemondásához a felhasználó az info@smidthirlevel.hu e-mail címen jelezheti írásban, vagy a Smidt Hírlevél (www.smidthirlevel.hu) által kiküldött hírlevélben elhelyezett linkre kattintva küldi el kérését.

7. Jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a felhasználó meggyőződése, hogy a Smidt Hírlevél (www.smidthirlevel.hu) üzemeltetője megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor az

  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
    került figyelembe vételre.

8. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről
A világháló használatával együtt járhatnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből további személyes, nem publikus adataira, származására, vallási, politikai véleményére, világnézetére is következtethetnek, ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válhatnak.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon Privátszférát Erősítő Technológiát. Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

Utoljára friss.: 2015.10.15.